October 8, 2016

16.10.07 Talkonly 北總電子支付記 + 傑志石門事件 + 梁天琦選舉呈請 + 初二事件被判入獄 + Made by Google + Oculus Connect 3 + Tesla Model X 與稅務優惠 + 電動車充電 + 英國脫歐與保守黨排外法西斯 + 歐洲政治動態 + HK Magazine 拉閘告別 + 講美劇 + 電影節拍 + 偷電話號碼 + Facebook Live