January 7, 2017

17.01.06 Talkonly Once you go black + 抽師奶 + 過年耳筒 + 主持出遊 + 一個瑞典出生的新界人 + 一個瑞典的共濟會會員 + 瑞典人遊香港 + 講英劇 + 慢活電影節拍