October 14, 2017

17.10.13 Talkonly 元朗真係有牛 + 一起同行拎晒三百 + 入戲院看到飽 + Oculus 多連發 + 大阪 VR 打喪屍 + 科技雜聞 + 電影節拍 + 全球耶撚佛撚降頭撚 + 由加獨走數講到美國「退聯」