July 2, 2022

22.07.01 Talkonly 文藝晚會 + 台務 + 講電視 + 電影節拍 + 精準八號波 + 消防小紅書 + 旗海飄揚 + 失去三代人 + 移民撚​ + 熱爆 M2 + Pixelbook 替代品 + 食評信用評級 + 雪糕關注組