September 5, 2016

16.09.04 Ragazine X Talkonly 選舉日直播