December 16, 2019

19.12.14 Greenboys #109 錄音設備 + 真.究極Black Friday 總結 + iPod Classic 回朝 + 祖家大選 + 細A生台灣包膠 + 馬膠識條鐵 + 離地節拍 + Party 中的毒撚 + 綠幕院線 + Band Group 盛事─ 2010年代爛片選舉 + 哈讀