May 13, 2023

23.05.12 Talkonly 百屌成才 + 縮水自助餐 + 山頂無人 + 評分買票 + 天堂壽司 + 陽性馬 + 東洋公幹 + Google I/O 2023 + iPad 終於有 Pro Apps + 自助落單慢 + 電影節拍 + 講電視 + 危機意識