October 30, 2023

23.10.27 Talkonly 台務 + 財大氣粗 + 河濱踩單車 + 仔細回收 + 他鄉靠朋友 + 寶島易借易還 + 請人要有 Sense + 循規蹈矩 + 在對岸淘寶 + 樓市減少少辣 + 生仔女利是 + 開發新都會 + 歷史講堂 + Snapdragon X Elite + 電影節拍